Web Analytics
Стара Загора

КЗК отмени конкурса за идеен проект за новата спортна зала в Стара Загора

Конфликт на интереси между оценителите и спечелилите конкурса за идеен проект за многофункционална спортна зала в Стара Загора, е установила Комисията за защита на конкуренцията.

Решението й от 14 януари е след подадена жалба от един от участниците в конкурса.

В него е заявено, че се отменя решението на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците в конкурса и връща преписката на възложителя с указание за прекратяване на процедурата.

В изпратено по преписката становище кметът на община Стара Загора Живко Тодоров намира жалбата за неоснователна.

Изтъква, че в нея е записано: „Всеки от участниците в конкурса, описан по-горе, е имал възможност да се запознае с тези номинации и да възрази, ако има основание за възникване на конфликт на интереси…“ Сочи, че консорциум „Архитектурно бюро Авангард“ ООД – „Мердж Студио“ ЕООД не е възразил и изложил мотиви срещу избора на жури до момента на окончателното му одобрение на 30.04.2020 г. Изцяло оспорва твърдението, че класираният на първо място участник – „Атек – ВД“ ЕООД и класираният на четвърто място „Десет архитекти“ ЕООД, и по-конкретно техните законни представители, се намират в конфликт на интереси с членове на журито. Развива тезата, че легалната дефиниция на понятието „конфликт на интереси“ се съдържа в чл. 2, ал. 1 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Такъв възниква, когато „лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба“.

Обръща внимание, че лицата, заемащи публична длъжност съгласно чл. 3 ЗПУКИ са президентът и вицепрезидентът; съдиите от Конституционния съд; народните представители; министър-председателят и т. н. Сред тях не са посочени ректорът на дадено висше учебно заведение и ръководителите на катедра.

С оглед на това смята, че в конкретния случай не е налице твърденият конфликт на интереси. Обръща внимание, че консорциумът е класиран на седмо място в конкурса и дори Решение № 10-00-2489/15.10.2020 г. да бъде отменено, пред жалбоподателя са класирани четири дружества, за които няма наведени аргументи, че са били неправомерно оценени – „Тилев архитекти“ ЕООД, „АТМ“ ЕООД, „Архитект Киряков“ ЕООД и „Проарх“ АД.

Поддържа, че дори решението да бъде отменено с указания първият и четвъртият участник да бъдат отстранени, консорциумът няма да бъде класиран на първо място и няма да получи обществената поръчка.

Моли КЗК да остави без уважение жалбата.

Жалбоподателят е класиран на седмо място в конкурса за проект. Твърди, че решението за класиране на участниците е незаконосъобразно, тъй като е основано на работата на жури, която не се характеризира с обективност и професионализъм. Излага, че още с номинацията за жури от март 2020 г. за членове са предложени проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), проф. д-р арх. Иван Данов – ръководител катедра „Жилищни сгради“ в УАСГ и проф. д. н. арх. Бойко Кадинов – ръководител катедра „Обществени сгради“ в УАСГ. Всеки от участниците в конкурса е имал възможност да се запознае с тези номинации и да възрази, тъй като съгласно чл. 80, ал. 7 ЗОП: „Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища. По отношение на членовете на 1 журито не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.“

В края на ноември 2019 година община Стара Загора обяви конкурс за идеен проект за изграждане на Многофункционална спортна зала.

13 бяха постъпилите предложения, които журито в състав: Председател проф. д-р инж. Иван Марков – ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия, София и членове са: проф. д-р арх. Иван Данов – ръководител катедра „Жилищни сгради“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, проф. д.н. арх. Бойко Кадинов – Представител на Камара на архитектите в България, Ръководител на катедра „Обществени сгради“ в Университет по архитектура, строителство и геодезия, арх. Божидар Хинков – Представител на Съюза на архитектите в България, Красимира Чахова – Заместник кмет „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности“ в Община Стара Загора, арх. Виктория Грозева – Главен архитект на Община Стара Загора и Мария Боянова – началник отдел „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора, разгледа.

В края на юни 2020 година бе обявено, че проектът на АТЕК-ВД София за изграждане на новата многофункционална спортна зала в Стара Загора събра най-много точки и спечели първото място в конкурса, обявен от община Стара Загора.

Тагове

Новини

СТАРА-ЗАГОРА.НЕТ - Новините на длан

Related Articles

Close
Close