Web Analytics
Стара Загора

„Мини Марица-изток“ изпълнява екологичните норми

Всички условия на разрешителното се изпълняват, няма аварийни или други замърсявания, няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта. Това е констатирала проверка от РИОСВ-Стара Загора в „Мини Марица-изток“ за изпълнението на условията на Комплексното разрешително за Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища“.

Проверките са периодични и са във връзка с издадените от министъра на околната среда и водите през 2010 г. две разрешителни за експлоатация на Обединени северни насипища и „Насипище Медникарово”. Те са със статут на депа за неопасни отпадъци, защото се използват за смесено депониране на откривка от минните дейности и производствени неопасни отпадъци от “ТЕЦ Марица Изток 2 ” ЕАД и „Контур Глобал Марица Изток 3” АД.

Разрешителните са в изпълнение на Директива 2008/1/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда.

Източник: Дарик

Тагове

Related Articles

Close
Close